Chuỗi cung ứng cho vận chuyển sản phẩm lạnh và đông lạnh

  • Nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng
  • Đẩy mạnh quản lý chuỗi cung ứng
  • Tìm giá trị từ chuỗi cung ứng
  • Triển lãm 200 giải pháp quản trị chuỗi cung ứng và logistics
  • Hệ thống cấp đông cá thể IQF phục vụ sản xuất, chế biến nông sản

 

Xem chi tiết bài viết, nhấn vào đây, hay nhấn mở trực tiếp địa chỉ: http://techport.vn/44/chuoi-cung-ung-cho-van-chuyen-san-pham-lanh-va-dong-lanh-80438.html

 

 

Nguồn: www.pcworld.com.vn